Dec - 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
 
 
     
 
นโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนอัตรากำลัง
โครงงานและแผนงาน
รายได้และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
     
 
    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทน ปลัดอบต.,หัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    รายงานผลการดำเนินการ โครงการเข้าวัดพัฒนาจิตช่วงเทศกาลเขาพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    รายงานผลการดำเนินการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    รายงานผลการดำเนินการ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    รายงานผลการดำเนินการ โครงการการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    รายงานผลการดำเนิน โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
    รายงานผลการดำเนิน โครงการคนไทยใจอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    รายงานผลการ การดำเนินการโครงการทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    คำสั่ง ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    วัฒนธรรมองค์กรแลค่านิยมร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
    ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
    ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
    ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2565
    ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับอบต.หนองปากโลง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
    ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
    ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริตของอบต.หนองปากโลง
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |