Dec - 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
 
 
     
 
นโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนอัตรากำลัง
โครงงานและแผนงาน
รายได้และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
     
 
    นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    ประกาศ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลฯ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ปี 2566 ครั้งที่ 1
    รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
    รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ขอหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก
    รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
    การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การวัดความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม)
    การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป)
    การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (การประเมินสมรรถนะ)
    คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การยืมทรัพย์สินทางราชการ
    คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง งานธุรการและงานสารบรรณ
    คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินความพิการ
    คู่มือการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์
    คู่มือการปฏิบัติงานสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
    คู่มือประชาชนการขออนุญาตใช้น้ำประปา
    คู่มือสำหรับประชาชนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 
     
     
     
     
     
     
     
     
จัดการ การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (http://www.nongpaklong.org) มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง