May - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 
 
     
 
นโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนอัตรากำลัง
โครงงานและแผนงาน
รายได้และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
     
 
    คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ พ.ศ.2567
    คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินความพิการ พ.ศ.2567
    คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย พ.ศ.2567
    คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2567
    คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การยืมทรัพย์สินทางราชการ พ.ศ.2567
    คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง งานธุรการและงานสารบรรณ พ.ศ.2567
    คู่มือวิธีการใช้งานระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ E-service
    แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2567
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
    แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567-2569
    ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น
    ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
    ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น
    ประกาศอบต.หนองปากโลง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2567
    ประกาศอบต.หนองปากโลง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2567
    ประกาศอบต.หนองปากโลง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2567
    ประมวลจริยธรรมผู้บิหารท้องถิ่น
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 
     
     
     
     
     
     
     
     
จัดการ การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (http://www.nongpaklong.org) มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง