Oct - 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 
นโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนอัตรากำลัง
โครงงานและแผนงาน
รายได้และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 

รายรับ-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

ด้าน/แผนงาน

จ่ายจริง
ปี 2549

งบประมาณ
ปี 2550

งบประมาณ
ปี 2551

หมายเหตุ

ด้านบริหารทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย์

ด้านการดำเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง6,021,431.26
50,000


586,037
916,741
155,586 2,308,320.08
150,000
457,957


-
1,278,325.58


1,383,954.107,651,960
300,000


660,000
1,931,180
450,000
6,512,943
210,000
545,500


435,000
1,800,000


1,709,3708,140,090
300,000


2,093,250
2,195,190
3,122,000
7,071,200
260,000
950,000


100,000
2,226,000


2,057,760

 

รวม

13,308,352.02

22,205,953

28,515,490