Apr - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
 
 
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

 

ลำดับที่

เรื่อง

ระยะเวลาเดิม

ปฏิบัติงานจริง

ส่วนที่รับผิดชอบ

1.

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

8 นาที/ราย

5 นาที/ราย

กองคลัง

2.

จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

10 นาที/ราย

5 นาที/ราย

กองคลัง

3.

จัดเก็บภาษีป้าย

7 นาที/ราย

5 นาที/ราย

กองคลัง

4.

การขออนุญาตก่อสร้าง
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้างภายใน 15วัน
- ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 15 วัน

45 นาที/ราย
15 นาที/ราย
15 นาที/ราย

30 นาที/ราย
7 นาที/ราย
7 นาที/ราย

กองช่าง

 

5.

สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

1 วัน/ราย

3 ชม./ราย

สำนักปลัด

6.

การช่วยเหลือสาธารณภัย

1 ชม./ราย

ดำเนินการทันที

สำนักปลัด

7.

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

-

กำหนดให้ท้องถิ่นแจ้งตอบ
การดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ
ภายใน 7 วัน

 

8.

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต

30 วัน/ราย

20 วัน/ราย

กองช่าง

จัดการ การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (http://www.nongpaklong.org) มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง