May - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 
 
นโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนอัตรากำลัง
โครงงานและแผนงาน
รายได้และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 

นโยบาย

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลให้ร่มรื่นสวยงาม ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณให้เต็มพื้นที่ ติดตั้งระบบประปาให้ได้มาตรฐาน เพียงพอกับความต้องการ ก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางสาธารณะ ระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานป้องกันน้ำท่วมขังในตำบล ตลอดถึงระบบจราจรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. พัฒนาการศึกษาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม

มุ่งส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม องค์กรในชุมชน สงเคราะห์ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนให้ประชาชนในตำบลได้รับการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และส่งเสริมการสาธารณสุขในตำบล

3. จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยใตตำบล

4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ การพานิช และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาสิ่งแวดล้อมในตำบล เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในตำบล และบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบล

6. พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

จัดการ การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (http://www.nongpaklong.org) มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง