Apr - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
 
 
     
 
 
     
 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72
      ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
      ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566)
      ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
      ประกาศรายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
      ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)
      ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
      ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)
      ประกาศ เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูลสะสมเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)
 
   
1 |
 
     
     
     
     
     
     
     
     
จัดการ การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (http://www.nongpaklong.org) มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง