Feb - 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
 
 
     
 
 
     
 
      ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนานให้แก่ อปท. เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะของ อปท.
      ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนานให้แก่ อปท. เรื่อง การบังคับใช้แผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2)
      พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
      พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542
      คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
      คู่มือการตรวจรับพัสดุอบต.หนองปากโลง
      แผ่นพับคู่มือประชาชน
      คู่มือการประเมิน ITA 2564
      พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
      พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562
      พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
      คู่มือการลา
      ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
      คู่มือให้บริการประชาชน
      ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
      - คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
      แผ่นพับ คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริม การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      คุ่มือสำหรับประชาชน งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
      คู่มือสำหรับประชาชน งานทะเบียนพาณิชย์
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
   
1 | 2 | 3 | 4 |