Apr - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
 
 
     
 
นโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนอัตรากำลัง
โครงงานและแผนงาน
รายได้และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
     
 
 
     รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
     รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในรอบปี พ.ศ. 2562
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ที่แก้ไข ครั้งที่ 1
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) ที่เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
 
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ส่วนย่อยที่ 3
         -  ภาคผนวก
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ส่วนย่อยที่ 3
         -  ส่วนย่อยที่ 4
         -  ส่วนย่อยที่ 5
         -  ส่วนย่อยที่ 6
         -
 
     ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง (ม.ค.-มี.ค 62) ไตรมาสที่ 2
 
     ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง (ต.ค.-ธ.ค. 61) ไตรมาส 1
 
     ประกาศประชุมเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ภาคผนวก
 
     รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
     รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
     รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี _พ.ศ. 2561-2564_ ที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 และพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ภาคผนวก
 
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ส่วนย่อยที่ 3
         -  ภาคผนวก
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 
     
     
     
     
     
     
     
     
จัดการ การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (http://www.nongpaklong.org) มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง