Apr - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
 
 
     
 
นโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนอัตรากำลัง
โครงงานและแผนงาน
รายได้และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
     
 
 
     ประกาศผลติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ และผลการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.หนองปากโลง
 
     รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -
 
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2564 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ส่วนย่อยที่ 3
         -  ส่วนย่อยที่ 4
         -
 
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ส่วนย่อยที่ 3
         -  ภาคผนวก
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ส่วนย่อยที่ 3
         -  ส่วนย่อยที่ 4
         -  ส่วนย่อยที่ 5
         -  ภาคผนวก
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 3-2564 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ภาคผนวก
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ที่แก้ไข ครั้งที่ 3-2564 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ภาคผนวก
 
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก
 
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)
 
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ครั้งที่ 3-2564 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -
 
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 วันพุธที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
 
     รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค. 64)
 
     รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 (6 เดือนแรก)
 
     รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64)
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 
     
     
     
     
     
     
     
     
จัดการ การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (http://www.nongpaklong.org) มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง