Apr - 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
 
 
     
 
นโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์
แผนอัตรากำลัง
โครงงานและแผนงาน
รายได้และงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
     
 
 
     แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2566
 
     รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 
     รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ต.ต. 65 - มี.ค 66)
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4-2566 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13) ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ส่วนย่อยที่ 3
         -
 
     รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสภา ปี 2565
 
     ประกาศรายงานผลการดำเนืนงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ที่แก้ไข ครั้งที่ 3-2565 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ส่วนย่อยที่ 3
         -
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ที่แก้ไข ครั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -
 
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
     แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2565 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ส่วนย่อยที่ 3
         -
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง ที่แก้ไข ครั้งที่ 1-2565 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2565 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ส่วนย่อยที่ 3
         -  ส่วนย่อยที่ 4
         -
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2565 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -  ส่วนย่อยที่ 3
         -
 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4-2565 ประกอบไปด้วย
         -  ส่วนย่อยที่ 1
         -  ส่วนย่อยที่ 2
         -
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 
     
     
     
     
     
     
     
     
จัดการ การอนุญาตใช้งาน Cookies

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (http://www.nongpaklong.org) มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง