นายประพนธ์ เฟื่องฟู
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายควบคุมอาคาร

นายอภินัยน์ อัครวุฒิพันธุ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานแบบแผนและก่อสร้าง

งานสาธารณูปโภค

งานควบคุมอาคาร

งานผังเมือง

นายวัชรินทร์ มาเจริญ
นายช่างโยธา ปง./ชง

- ว่าง -

นายพรชัย กิติคุณ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายรัชชสิทธิ์ ขวัญเมือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน