นายวัชรพัฒน์ ตันเสียงสม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

งานรักษาความสะอาด

งานส่งเสริมสาธารณสุข

- ว่าง -
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง.

- ว่าง -

นางสาวฐานิกา กันจู
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ