นางยุวดี แสงทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายพัฒนารายได้

นางพิลาวรรณ บุตรมั่น
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

งานการเงินและบัญชี

งานพัฒนารายได้

งานพัสดุและทรัพย์สิน

- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.

นางสาวสุภาพร สุขวิจิตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ

นางสาวมาลี สกุลมา
นักวิชาการคลัง

นางสาวศิริรัตน์ เจริญชัยสมบัติ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้