นางสาวกล้วยไม้ คุ้มพะเนียด
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางยุวดี ทิพย์สีนวล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานบริหารงานทั่วไป

งานแผนงานและงบประมาณ

งานการเจ้าหน้าที่

งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเบญจภรน์ ปัญญาวานิชกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววิมลมาศ เชยกีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนวลวิภา วรรณวรรค
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)

นางเปรมฤดี มีหมู่
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายจีรศักดิ์ ชิตแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายอรรถพล เทศวิรัช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ศพด.บ้านหนองปากโลง

นางสาวสุกัญญา พึ่งพันธ์
ครู คศ.1