Dec - 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 
 

ผลการดำเนินงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2551
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

 
         ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2550-2552) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง   มีดังนี้ คือ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2550-2552) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ มีโครงการทั้งสิ้น 110 โครงการ ปฏิบัติได้ 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.18 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
 

ยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการ

จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
(โครงการ)

จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
(โครงการ)

ร้อยละ

1. ด้านการพัฒนาศักยภาพคน และความเข้มแข็งของชุมชน

11

7

63.63

2. ด้านการพัฒนาการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13

10

76.92

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม

16

9

56.25

4. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร

16

14

87.50

5. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน

31

22

70.97

6. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

17

11

64.70

7. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ

6

2

33.33

รวม

110

75

68.18